1. Organy władzy publicznej (Sejm, Senat, Prezydent)
- Organy administracji rządowej (poszczególne ministerstwa, Rada Ministrów)
- Organy Kontroli Państwowej i Ochrony Prawa, Sądy, Trybunały, NIK, Trybunał Sprawiedliwości, Sąd Najwyższy
- Jednostki Samorządu Terytorialnego i ich agendy
Rządowa + Samorządowa= Publiczna
2. Jednostki budżetowe (szkoły), zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych
3. Fundusze celowe (parabudżetowe):
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)
- FGŚP (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych)
Nazwa celowe bo środki, które fundusze te gromadzą mają celowe powiązanie przychodów wydatkami.
4. Państwowe Szkoły Wyższe
5. Jednostki badawczo-rozwojowe:
- Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
6. Samodzielne i publiczne zakłady opieki zdrowotnej ( szpitale)
7. Państwowe i samorządowe instytucji kultury
8. Zakład Ubezpieczeń Społecznych:
- KRUS ( Kasa rolniczego ubezpieczenia społecznego) i zarządzane przez nie fundusze
9. Narodowy Fundusz Zdrowia
10. Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne
11. Państwo i samorządowe osoby prawne, które zostały powołane w celu wykonywania zadań publicznych
- Agencje Rządowe
Z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego


Comments

You must be logged in to post a comment.